Porady

Izolacja ścian piwnic

Woda jest dużym zagrożeniem dla konstrukcji budynku. Jeśli ma ona dostęp do fundamentów lub ścian piwnic, wówczas może być podciągana do góry, nawet do wysokości kilku kondygnacji. Aby uniknąć takiego ryzyka, konieczne jest właściwe zaizolowanie miejsc, w których mury stykają się z gruntem.

1.jpg

Zabezpieczenie przed wodą
Ściany piwnic wymagają zabezpieczenia przed wilgocią oraz wodągruntową i opadową. W tym celu wykonuje się izolację pionową orazpoziomą. Izolacja pionowa zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci zgruntu, wodą gruntową i opadową. Musi być połączona z izolacjąpoziomą. Izolacja pozioma zabezpiecza ściany przed kapilarnympodciąganiem wilgoci. Układana jest na ławach fundamentowych i wścianach piwnic nad stropem. W domach jednorodzinnych najczęściejwykonuje się izolację przeciwwilgociową (lekka),rzadziej -przeciwwodną (średnia i ciężka). Pierwsza chroni podziemne częścibudynku przed wilgocią podciąganą z wody gruntowej i dostającą siędo gruntu podczas opadów. Druga chroni przed kontaktem z wodąnapierającą na ściany piwnic znajdujące się w gruncie. Izolacją tązabezpiecza się podłogi i ściany piwnic, które są stale lubokresowo zanurzone w wodzie. Jeśli zagrożenie podziemnych częścibudynku napierającą wodą jest bardzo duże - lepiej zrezygnować zbudowania piwnicy. Koszt wykonania odpowiedniej izolacji jestbowiem bardzo duży. Aby zabezpieczyć piwnice przed zalewaniem wodą,należy oprócz izolacji wykonać również drenaż opaskowy. Polega to(w uproszczeniu) na wykonaniu wokół budynku wykopu aż do głębokościposadowienia fundamentu. Na dole wykop powinien mieć szerokośćokoło 40 cm, natomiast na poziomie gruntu - 1 m. Dolną część wykopunależy wypełnić żwirem i uzupełnić piaskiem. Drenaż umożliwiaszybkie odprowadzenie wody z gruntu stykającego się ze ścianąpiwnicy.

Izolacja pionowa
Izolację pionową układa się na zewnętrznej stronie ścianpiwnicznych. W domach jednorodzinnych, zależnie od rodzaju gruntu iilości zawartej w nim wody, stosuje się dwa rodzaje izolacji.Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego. Stosowana jest wprzypadku gruntów przepuszczalnych, takich jak żwir, piasek, przyniskim poziomie wód gruntowych. Jeżeli istnieje możliwośćkrótkotrwałego działania wody zawieszonej pod ciśnieniem, izolacjętego typu można wykonać tylko pod warunkiem istnienia skutecznegodrenażu zapewniającego odprowadzenie wód opadowych. Izolację typulekkiego wyprowadza się na wysokość 30-50 cm ponad poziom terenu awykonuje się ją jako wielowarstwową. Do izolowania muszą byćwykorzystywane takie materiały, dzięki którym można wykonać powłokętrwale odporną na wilgoć i szczelną. Stosuje się zarówno materiałyrolowe, jak i przeznaczone do powlekania ścian. Nadal powszechniestosowane do wykonywania izolacji są papy. Składają się one z kilkuwarstw, przy czym środkową stanowi osnowa z włókniny polistrowej,welonu z włókien szklanych lub z tektury. Z obu stron osnowapokryta jest asfaltem, wierzchnią warstwę tworzą: posypkabazaltowa, piasek kwarcowy bądź łupek mineralny. Spodnia stronapapy jest zazwyczaj pokryta folią.

Bardziej elastyczne są papy modyfikowane. Dobrze jest stosowaćpapy zgrzewalne, gdyż dzięki tej technologii połączeniaposzczególnych są całkowicie szczelne. Papy można wykorzystywaćtakże jako izolacje przeciwwodne. Duży jest asortyment materiałówbitumicznych. Są wśród nich emulsje i roztwory, które stosuje sięjako samodzielną izolację oraz do gruntowania betonu i przyklejaniapapy do ścian stykających się z gruntem. Lepiki asfaltowe z koleisłużą tylko do wykonywania izolacji oraz przyklejania papy. Wśródnich są środki przeznaczone do stosowania na zimno oraz na gorąco.I kolejna grupa - masy. Tworzą one szczelne, bezspoinowe powłoki.Można nimi łatwo pokrywać ściany o skomplikowanym kształcie. Masybitumiczne używane są również do wykonywania izolacjiprzeciwwodnych, pod warunkiem położenia kilku warstw. Materiałybitumiczne należy układać w sposób zgodny z instrukcją producenta;dotyczy to przede wszystkim grubości warstwy i sposobuprzygotowania podłoża. Powłoka nie jest trwała pod względemmechanicznym, powinna zatem być osłonięta papą lub folią tłoczoną.Do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji pionowych są stosowanerównież folie płaskie, z PVC lub polietylenu o małej gęstości -LPDE, oraz tłoczone - z polietylenu o wysokiej gęstości, nazywanekubełkowymi ze względu na charakterystyczny kształt wytłoczeń.Folie płaskie przykleja się odpowiednim klejem lub lepikiemasfaltowym, zaś folie tłoczone mocuje się gwoździami lub przyklejaspecjalną zaprawą. Są również produkowane folie kubełkowesamoprzylepne.

Uwaga. Ściany piwnic są nie tylko izolowane przed wodą iwilgocią, ale też ocieplane. Jeśli planowane jest użycie styropianulub polistyrenu ekstrudowanego jako izolacji termicznej, należypamiętać, iż nie są one odporne na rozpuszczalniki organiczne,znajdujące się w wielu materiałach hydroizolacyjnych. Nazwapolistyren ekstrudowany pochodzi od jednego z etapów procesuprodukcji (odmiennego od styropianu), który polega na wyciskaniu -ekstrudowaniu - płyt izolacyjnych. Warto używać płyt o takwyprofilowanych krawędziach, że można układać je na zakładkę.Zwiększa to szczelność połączeń.
Izolacja przeciwwodna typu średniego. Stosuje się ją wprzypadku gruntów słabo przepuszczalnych, takich jak glina, iłyoraz, gdy w pobliżu podziemnych części murów znajdują się zastoinywody. Składają się na nią najczęściej d w i e w a r s t - wy papyizolacyjnej łączonej lepikiem na zimno lub gorąco, bądź też z folii(membrany EPDM lub folii kubełkowej) albo masy bitumiczno-polimerowej (w pierwszą warstwę wtapia się tkaninę zbrojącą zwłókna szklanego powlekanego tworzywem sztucznym). Izolacjęprzeciwwodną wyprowadza się na około 50 cm powyżej przewidywanegonajwyższego poziomu wody zawieszonej. Dopiero wyżej można ułożyćizolację typu lekkiego. Izolację przeciwwodną można wykonać także,stosując jako pierwszą warstwę emulsję asfaltowo- kauczukową.Nanosi się ją 2-3-krotnie, przy czym przy pierwszej aplikacjirozcieńcza się preparat wodą. Po wyschnięciu emulsji, mocuje się dościan piwnicy papę podkładową na osnowie z włókna szklanego lubpoliestrowego. Papa musi być połączona na zakład.
Miejsca te uszczelnia się lepikiem na zimno. Przed rozpoczęciemprac podłoże musi być dokładnie wyrównane i oczyszczone. Gdy terenjest mokry warto wykonać dodatkową izolację pionową z foliikubełkowej. Po przymocowaniu folii do ściany piwnicy, pomiędzywytłoczeniami powstaje pustka powietrzna, która umożliwiaodparowanie wilgoci nagromadzonej w murze. Do wykonywania izolacjitypu średniego stosuje się w większości te same materiały, zktórych robi się izolacje typu lekkiego. W przypadku szczególniedużego zagrożenia wodą napierającą na fundamenty i ściany piwnicstosuje się m.in. zaprawy cementowe modyfikowane żywicamisyntetycznymi oraz materiały z zawartością bentonitu. W domachjednorodzinnych stosuje się panele oraz membrany. W tym przypadkunie jest konieczne wykonywanie drenażu opaskowego wokółbudynku.

Izolacja pozioma
Izolacja ta chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody.Wykonywana jest na całej szerokości ław fundamentowych oraz podstropem piwnicy. Jeśli strop znajduje się poniżej powierzchniterenu, dodatkowo izolację układa się 30 cm nad poziomem terenu, wmiejscu, w którym kończy się izolacja pionowa. Izolację fundamentułączy się na zakład z poziomą izolacją podłogi i pionową izolacjąścian piwnicznych. Jest to konieczne, gdyż żadne materiały wprzypadku nieszczelnego ułożenia nie uchronią przed wnikaniemwilgoci w mury. Izolację poziomą wykonuje się z takich samychmateriałów, jak izolację pionową.

BOTAMENT RADZI

BOTAMENT Systembaustoffe ma w swojejofercie produkt, który pozwala wykonać pewną izolacjęprzeciwwilgociową oraz przeciwwodną, szybko, wygodnie i umożliwiaprowadzenie prac izolacyjnych przez cały rok. BOTAZIT BM 92Schnell to wzmocniona włóknami, dwukomponentowa, bitumicznamasa uszczelniająca. Schnie szybko i jest odporna na działanieopadów atmosferycznych; po wyschnięciu tworzy szczelną, elastycznąpowłokę. Może być nanoszona za pomocą urządzenia natryskowego. Tzw.wersja zimowa, czyli BOTAZIT BM 92Winter, może byćprzechowywana w temp. do -5°C, a jej obróbka możliwa jest już przytemperaturze podłoża i otoczenia powyżej 0°C. BOTAZIT BM 92pozwala praktycznie przez cały rok wykonywać hydroizolację budynkówprzeciw wilgotności gruntu, niespiętrzającej lub spiętrzającej sięwodzie infiltracyjnej, a także wodzie gruntowej, której poziomokresowo lub na stałe występuje powyżej poziomu posadowieniabudynku.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...