Porady

Wykonanie ścian piwnicy z betonu komórkowego

Budowa domu z bloczków betonu komórkowego postępuje szybko. Dlatego, z pewnością wielu inwestorów chciałoby cały dom od podstaw wznieść z tego materiału. Czy jest to możliwe?

rysunek1.jpg

Materiał i izolacja

Z betonu komórkowego można budować ścianypiwnic, jednak jednym z warunków jest wypełnienie spoin pionowychzaprawą. Zalecane jest używanie bloczków z gładkimi powierzchniamiczołowymi. Oprócz bloczków, używa się płaskich belek nadprożowychoraz kształtek U. Elementy łączy się zaprawą cienkowarstwową lubtradycyjną. Ściany piwnic należy chronić przed działaniem wody iwilgoci z gruntu, stosując odpowiednią izolację, zależną od warunkówgruntowo-wodnych, w miejscu budowy. Możliwe jest wykonanie izolacjitypu lekkiego lub średniego, tzw. przeciwwilgociowej (budynekposadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej) oraz izolacjitypu ciężkiego, tzw. przeciwwodnej (jeśli występuje ciśnieniehydrostatyczne). Sposób wykonania izolacji opisano w ulotkach pt."Fundament dobrze zaizolowany" (Edycja2010-5) oraz "Izolacja ścianpiwnic" (Edycja 2008).

Ściany wzmocnione

Ściany piwnic, mocno zagłębione w gruncie lub odużej wysokości, należy wzmocnić wieńcem, opartym na ścianachprostopadłych (wykorzystuje się kształtki U). Można też, wodpowiednio wyciętych bloczkach, wykonać słupy. Posadawia się jebezpośrednio na ławie, albo płycie fundamentowej lub na ścianachfundamentowych. Ważnym momentem jest osadzenie wieńca, a wykonaniemusi uwzględniać materiał elewacji części cokołowej budynku.

Początek prac

Ważne jest dokładne wykonanie pierwszej warstwymuru, od tego bowiem zależy, czy cała ściana będzie równa i bezproblemu będziemy mogli kontynuować prace. Zaprawę cementowąnakłada się cienką warstwą, dlatego późniejsza korekta jest bardzotrudna lub niemożliwa. Po wykonaniu izolacji poziomej i wytyczeniuosi ścian, ustalamy najwyższy narożnik budynku. Różnica wysokościpomiędzy narożnikami nie może przekraczać 30 mm. Przy większej,trzeba wyrównać podłoże. Murowanie rozpoczynamy od ustawienia wnarożnikach ścian pojedynczych bloczków, zwróconych piórami nazewnątrz budynku. Eliminuje to powstawanie w tych miejscach bruzdwymagających wypełnienia. Zaprawę nakładamy specjalną kielnią oszerokości muru, co ułatwia uzyskanie równej warstwy o odpowiedniejgrubości. Jednorazowo, nakładamy pasmo zaprawy o długości maks. 3 m,co umożliwia ustawienie bloczków, zanim zaprawa wyschnie. Pracekontynuujemy po stwardnieniu zaprawy i przeszlifowaniu poprzedniejwarstwy bloczków, w celu wyeliminowania niewielkich nierówności;górna płaszczyzna elementów musi być pozioma. Po wymurowaniupierwszych warstw bloczków,
w ścianach zewnętrznych przyziemia (wys. 0,5 m), wykonujemy izolacjępoziomą np. z folii (unikniemy w ten sposób zawilgocenia murów ododbitej wody opadowej). Zewnętrzną ścianę nośną piwnicy osłaniamytwardymi płytami z polistyrenu XPS (ekstrudowanego) lub styropianuEPS 100, które muszą sięgać powyżej poziomu gruntu.

Ściany wewnętrzne

Zazwyczaj piwnicę dzieli się na mniejszepomieszczenia. Do wykonania ścian działowych również można użyćbetonu komórkowego; przeważnie stosuje się bloczki o grubości 115lub 120 mm. Ściany te wznosi się po wymurowaniu ściankonstrukcyjnych i położeniu stropów. Ściany zewnętrzne łączy się zwewnętrznymi najczęściej za pomocą tradycyjnego przewiązaniamurarskiego. Bloczki ściany wewnętrznej są wprowadzane w ścianęzewnętrzną na całą jej grubość. Takie wykonanie pozwala uniknąćmostków termicznych. Pierwszą warstwę bloczków układa się na stykdo ściany ewnętrznej, wypełniając spoinę pionową. Drugą warstwęukłada się z przewiązaniem, pamiętając o wykonaniu spoiny pionowejprzy bloczkach przylegających do ściany wewnętrznej. W opisanysposób, naprzemiennie, muruje się ścianę do pożądanejwysokości.
Pamiętać należy, aby pierwszą warstwę bloczków ułożyć na zaprawiecementowej, ustawiając elementy tak, aby spoiny ścianykonstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą. Następne warstwywznosi się z przesunięciem elementów, po to, by spoiny nie wypadaływ jednej linii. Ściany wewnętrzne można też stawiać w ten sposób,iż bloczki wprowadza się tylko na pewną głębokość w ścianęzewnętrzną. Innym sposobem łączenia ścian jest murowanie ścianywewnętrznej na styk - wówczas konieczne jest łączenie obu ścianstalowymi kotwami. Pod stropem należy zostawić szczelinę szerokości10-15 mm, co zapobiegnie ewentualnemu uszkodzeniu ściany działowej,spowodowanemu ugięciem stropu podczas jego eksploatacji.

Miejsca szczególne

Ściany z betonu komórkowego z piórem i wpustemmuruje się na spoiny poziome. Są jednak wyjątki. Spoiny pionowenależy wypełnić zaprawą w tych miejscach, gdzie pióro i wpust niełączą się ze sobą, w narożach ścian, gdzie powierzchnia czołowa zwpustem łączy się
z gładką powierzchnią boczną bloczka oraz tam, gdzie docinanobloczki - jest to najczęściej ostatni odcinek ściany. Jeżelipiwnica jest tylko częściowo zagłębiona w gruncie, wówczaszazwyczaj zaprojektowane są okna piwniczne. Ściana wokół tychmiejsc wymaga szczególnie starannego wykonania, ponieważnaprężenia, większe niż w litej ścianie, mogą spowodować jejzarysowanie się w obrębie otworu. W strefach podokiennych należyzatem umieścić w najwyższej spoinie zbrojenie poziome z dwóchprętów ze stali żebrowanej o średnicy 6 mm.Zbrojenie musi wystawaćco najmniej 0,5 m poza krawędź otworów. Po wykonaniu zbrojenianależy każdy otwór okienny (a także drzwiowy) zamknąć od górypłaską belką nadprożową, która wraz z wymurowanymi na niejbloczkami utworzy nadproże. Belki umieszcza się symetrycznie,murując je również na zaprawę cienkowarstwową. Jeżeli szerokośćściany wymaga ułożenia dwóch lub więcej belek obok siebie, łączysię je także wspomnianą zaprawą.

H+H radzi

Wykonywanie ścian fundamentowych jest pierwszymetapem wznoszenia budynku. W budynkach niepodpiwniczonych,bezpośrednio na ławach fundamentowych wykonuje się ścianyfundamentowe betonowe, monolityczne lub z bloczków betonowych owymiarach 38 x 24 x 24 cm. Są one na ogół obustronnie obsypanegruntem i z tego względu nie powinny być wykonywane z bloczków zbetonu komórkowego. Natomiast w budynkach podpiwniczonych ścianypiwnic mogą być wykonywane z bloczków z betonu komórkowego H+H, podwarunkiem wypełnienia spoin pionowych zaprawą oraz stosowaniaodpowiednich rozwiązań, zabezpieczających powierzchnie ścianstykających się z gruntem przed działaniem wody. Zaleca sięstosowanie na ściany piwnic bloczków PP4-0,6 lub PP6-0,7 z gładkimipowierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoinpionowych. Bloczki z betonu komórkowego H+H w odmianach PP4-0,6 iPP6-0,7 to bloczki o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie,wynoszącej odpowiednio 5 MPa oraz 7,5 MPa, dlatego można jestosować do wznoszenia tego rodzaju ścian.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...